Om samhandlingsmodellen

Samhandlingsmodellen synleggjer mellom anna korleis planar, rutinar, møtearenaer og tiltak på dei ulike nivåa i kommunen sikrar at utsette barn får rett hjelp til rett tid.

Vidare hjelper modellen Ålesund kommune i arbeidet med å:

  • Utvikla verktøya me har for å bli merksame på og følgja opp barn og familiar som har behov for hjelp
  • Styrka det tverrfaglege samarbeidet på tvers av tenester og nivå
  • Auka kunnskapen til våre i tilsette i arbeidet med utsette barn
  • Styrka brukarmedverknaden til barn og føresette

Samhandlingsmodellen er delt i tre nivå: kommunenivå, tenestenivå og individnivå.